header

Všeobecné obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení
Tyto obchodní podmínky platí při nákupu v internetovém obchodě www.drzdravicko.cz, který provozuje společnost AGROBAC s.r.o. IČ: 27964426 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni v oddílu C, vložce č. 18957.

Obchodní podmínky jsou součástí uzavřené kupní smlouvy a upravují vztahy mezi prodávajícím na jedné straně a kupujícím na straně druhé. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, vše v platném znění.

2. Vymezení pojmů
Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.

Prodávajícím je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem, a kupující, který spotřebitelem není. Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Kupující, který není spotřebitelem (dále jen “kupující nikoli spotřebitel“), je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají, a obchodním zákoníkem.

3. Objednávka a uzavření kupní smlouvy
Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.drzdravicko.cz jsou závazné. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil a souhlasí s těmito obchodními podmínkami, jakož i reklamačním řádem. K objednání zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář (veškeré formulářem předepsané údaje a náležitosti) a objednávku odešle. Návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.

Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím objednávkovém formuláři.

Informace o jednotlivých krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek. Kupující má vždy možnost před vlastním odesláním objednávky tuto zkontrolovat a případně ji opravit Před potvrzením objednávky je kupující vždy informován o celkové a konečné částce k úhradě. Storno objednávky lze provést prostřednictvím e-mailu či telefonicky před expedicí objednaného zboží. Veškeré ceny včetně akčních cen platí do odvolání nebo vyprodání zásob. Slevy zboží v akci, akční nabídky a případné osobní slevy nelze kombinovat a sčítat. Smlouva je uzavírána v českém jazyce.

4. Cena zboží a vzhled
Ceny jsou platné v době objednávky a jsou konečné, tj. včetně DPH.

5. Způsob platby, náklady na doručení
Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:

- Na dobírku (hotově při převzetí zboží) zpoplatněno částkou 29,00 Kč
- Platbou na náš účet před odesláním zboží

6. Způsob doručení
Dopravu zajišťují kurýrní společnosti PPL CZ s.r.o. a Zásilkovna s.r.o. Zboží je doručováno na zákazníkem uvedenou adresu.  Aktuální ceny dopravy jsou uvedeny v objednávkovém formuláři.

7. Dodací podmínky
Běžný termín dodání závisí na garanci dodání objednávky přepravní společností. Platí pro zboží, které je skladem.

8. Převzetí zboží
Kupující, který není spotřebitel, má povinnost objednané zboží přijmout a překontrolovat neporušenost obalu a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. V případě zjištění poškození je třeba sepsat zápis s doručovatelem. Pokud zjistí zákazník poškození či jiné nesrovnalosti až po převzetí zásilky, je povinen neprodleně kontaktovat provozovatele prodejny. Je-li kupujícím spotřebitel, doporučujeme také výše uvedený postup dodržet, předejde tím případným komplikacím. Pokud ovšem kupující spotřebitel uvedený postup nedodrží, není nijak dotčeno jeho právo uplatnit reklamaci.

9. Reklamace a záruka zboží
Na veškeré zboží se vztahuje záruka minimální trvanlivosti. Záruka se nevztahuje na již rozbalené, použité a jakkoliv užíváním opotřebené výrobky. Záruční podmínky, proces reklamace a uplatnění práv z odpovědnosti za vady upravuje reklamační řád.

10. Zrušení objednávky, odstoupení od smlouvy
Pokud se zákazník rozhodne objednávku z jakéhokoliv důvodu zrušit, je třeba, aby ihned informoval provozovatele obchodu (písemně, e-mailem nebo telefonicky) dříve, než bude zboží vyexpedováno. Objednávka je v takovém případě provozovatelem bezplatně stornována. Kupující spotřebitel má podle § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo vrátit zboží do 14 dnů od jeho převzetí – má tedy právo odstoupit od uzavřené kupní smlouvy a to bez udání důvodů a bez jakékoliv sankce. K zásilce musí být přiloženy veškeré dokumenty, a to včetně kopie faktury, nebo musí být vznik smlouvy jinak hodnověrně prokázán. Zákazník odešle vrácené zboží na své náklady na adresu provozovatele. Prodávající vrátí kupujícímu zaplacené finanční částky, na jím udané číslo bankovního účtu či jinak na základě vzájemné dohody, a to nejpozději do 30 dnů od okamžiku odstoupení. Prodejce má nárok na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.

Odstoupení od smlouvy zašlete na adresu expedice:
AGROBAC s.r.o.
Trnava 397
763 18 Trnava u Zlína
Česká Republika

Na stejnou adresu je třeba vrátit i zboží.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku podle § 575 Občanského Zákoníku. V případě, že tato situace nastane, bude prodávající neprodleně kontaktovat kupujícího telefonicky, nebo e-mailem za účelem dohody o dalším postupu (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky, apod.).

11. Závěrečné ustanovení
Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím, který je bez výhrad přijímá. V případě změny obchodních podmínek lze získat původní obchodní podmínky platné v době uzavření kupní smlouvy na žádost zaslanou na obchod.agrobac@seznam.cz.

Tyto obchodní podmínky a reklamační řád nabývají účinnost 5. 3. 2024. Změny obchodních podmínek a reklamačního řádu jsou vyhrazeny.